IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Organització Documents de Centre Reglament de Règim Interior

Reglament de Règim Interior

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex de l'article
Reglament de Règim Interior
II Alumnat
III Professorat
IV Avaluació i reclamacions
Annex: Taquilles
Totes les pàgines
NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA

Actualitzat a octubre del 2008

I. SOBRE L'ÚS DE LES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE

Consideracions generals

1. L 'I.E.S. d'Ondara és un centre finançat amb recursos públics; per tant, la conservació, manteniment i millora de les instal·lacions és responsabilitat de tota la comunitat educativa: professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares i administració pública. El personal del centre (professorat i personal d’administració i serveis) té l’obligació de conscienciar l’alumnat i mantenir en condicions adequades tot el centre i les seues instal·lacions.

2. Els membres de la Comunitat Educativa que feren mal ús de les instal·lacions o materials, comporte o no deteriorament, sobretot si es realitza intencionadament, hauran d'acceptar les responsabilitats que se'n deriven, i, si s'escau, sofrir les sancions previstes, independentment de l'obligació que contrauen de fer-se càrrec de les despeses que s'ocasionen. Cas de no fer-ho dins del període d’avaluació en què s’han produït, l’IES no lliurarà el butlletí de notes corresponent que serà substituït per una entrevista del tutor/tutora amb la família en la qual, a més de la informació sobre els resultats de l’avaluació, s’explicarà la necessitat de satisfer el deute per tal de complir amb el RRI.

3. Qualsevol membre de la comunitat educativa que observe algun deteriorament de les instal·lacions, el comunicarà a secretaria on serà anotat en un full d’incidències.

4. Queda expressament prohibit embrutar amb inscripcions parets, portes o mobiliari, sota sanció de les mesures disciplinàries tipificades per aquestos fets.

5. Es prohibeix menjar i beure en les aules i altres dependències tancades del centre (corredors, tallers, vestíbuls, biblioteca, etc). Excepcionalment es podrà fer als vestíbuls a causa del mal oratge durant el temps d’esplai. L’incompliment d'aquesta norma es considerarà com una conducta contraria a les normes de convivència del centre.

6. Cas de negligència palesa en la neteja, el/la professor/a de torn, el/la professor de guàrdia o el/la Cap d'Estudis, podrà determinar que l'alumne/a o grup deixen en bon estat la dependència o dependències de què es tracte.

7. Està prohibit fumar en tot el recinte de l’institut.

8. Les dependències i recursos del centre estaran disponibles per a tota mena d’iniciatives acadèmiques i culturals, sempre que es respecten les normes d’organització següents:
  • Les activitats organitzades per l’IES tindran prioritat en la utilització de les dependències. Per això, cal evitar, en la mesura del possible, la cessió de determinats espais per a activitats d’ús continuat. L’ús de qualsevol instal·lació no haurà d’interferir, en qualsevol cas, la marxa acadèmica del centre.
  • Es donaran les màximes facilitats al desplegament d’activitats programades per l’Ajuntament d’Ondara, encara que seria convenient signar un conveni amb aquest per regular-ne les condicions d’ús.
  • Qualsevol sol·licitud s’haurà de fer per escrit amb suficient antelació, tot aportant la màxima informació sobre l’activitat a realitzar: objectius, destinataris, entitat organitzadora, persona responsable, horari i duració, preus de matrícula ( en el cas dels cursets), etc. La Direcció de l’institut resoldrà les sol·licituds presentades segons la seua adequació a aquests criteris. Els responsables de l’activitat signaran l’acceptació explícita de les condicions esmentades.
  • La Direcció de l’institut tindrà en compte, per a la cessió de qualsevol dependència els criteris d’interés públic de les activitats previstes. Es prioritzarà l’organització d’actes culturals, d’interés general o específic per a l’alumnat i sense caràcter privat o finalitat lucrativa. L’IES es reserva el dret de demanar als organitzadors una compensació econòmica o donació destinada a la millora de les instal·lacions emprades, així com a la gratificació als conserges, cas que els actes es realitzen fora dels seu horari de treball.
  • Els cursets impartits oferiran la matrícula gratuïta a l’alumnat, professorat i personal no docent del centre, o bé una reducció del seu cost i/o aportaran a l’institut un 10% dels seus ingressos per matrícules.
  • En qualsevol cas, les entitats organitzadores es faran càrrec de la neteja de les dependències utilitzades, així com dels possibles desperfectes causats, per tal de deixar-les en òptimes condicions d’ús.
9. Ús noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs, etc). Hauran de desconnectar-se o posar-se en silenci, durant les hores d’activitat acadèmica (classes, activitats extraescolars i/o complementàries, lectura o estudi a la biblioteca, claustres, avaluacions...). Qualsevol professor/a que observe un ús indegut d’aquestos aparells per part d’un/a alumne/a, pot requisar-lo i donar-lo al Cap d’Estudis perquè adopte les mesures que crega oportunes abans de tornar-li’l.

Biblioteca

1. La biblioteca serà atesa pel professorat. Es procurarà, segons les possibilitats organitzatives del centre, que un professor o una professora exercisca les funcions de bibliotecari /bibliotecària.

2. Es procurarà que la biblioteca estiga oberta el màxim temps possible per tal d'estimular i facilitar els hàbits de lectura i consulta de l'alumnat del centre. A tal efecte es comunicarà l'horari d'obertura i tancament.

3. El préstec de llibres només podrà fer-se pel bibliotecari o bibliotecària. S'estableixen dos tipus de préstecs:
a. Llibres per utilitzar-se a la sala de lectura.
b. Llibres per traure de la biblioteca un màxim de quinze dies.

Requisits per als préstecs: Ser alumne/a, professor/a o personal no docent del Centre. Per als préstecs de quinze dies, s’omplirà una fitxa. Quinzenalment es revisarà el llistat dels préstecs i es reclamaran, mitjançant el/la tutor/a en el cas de l'alumnat; en els altres casos, s’encarregarà el bibliotecari o la bibliotecària.

4. Quan un llibre no es torne dins del termini establert, es considerarà falta lleu. Si després de ser amonestat, l’alumnat no torna el llibre en el termini de tres dies, es considerarà falta greu i serà sancionat segons les Normes Bàsiques de Convivència., cas de l'alumnat, o la legislació vigent per a la resta del personal de l'Institut. A més, el llibre no tornat o deteriorat es pagarà o reposarà pel/per la peticionari/ària. Cas de no fer-ho dins del període d’avaluació, l’IES no lliurarà el butlletí de notes corresponent que serà substituït per una entrevista del tutor o tutora amb la família, en la qual s’explicarà la necessitat de tornar el llibre o pagar-lo cas de desaparició.

5. No es podran fer anotacions, ni subratllats als llibres i revistes.

6. No es permetrà l'estada a la biblioteca a qui no respecte el dret a l'estudi i a la informació, o a qui no mantinga el silenci degut.

Cantina, aparcaments, patis i jardins

1. Al principi de cada curs, el Consell Escolar serà informat de la proposta de preus que regiran en la cantina, així com el seu horari. S'hi evitaran els sorolls excessius. Es prohibeix la venda i consum de begudes alcohòliques i tabac.

2. La neteja de patis i jardins serà afavorida per la presència de papereres en llocs estratègics.

3. Les conductes que atempten contra les normes d'higiene i salubritat dins el centre seran sancionades com contrària o greument perjudicial a la convivència segons aquest Reglament, cas de l'alumnat, o la legislació vigent per a la resta.

4. L’aparcament està destinat als vehicles del personal docent, d’administració i serveis. L’ajuntament d’Ondara haurà d’habilitar aparcaments exteriors per a la resta d’usuaris de l’institut. Les bicicletes i les motos disposaran d’una zona específica dins del centre.

5. L’alumnat no pot romandre a la zona d’aparcament.

6. La coordinació amb la policia municipal és imprescindible per tal d’ordenar les entrades i eixides del recinte escolar, així com per evitar la circulació i aparcament de vehicles no autoritzats en el mateix.


 

Connectats

Tenim 15 visitants en línia

Estadístiques

Visites del contingut : 190173

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?