IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Estudis CFGS Instal·lacions d'edifici

CFGS Instal·lacions d'edifici i processos

Correu electrònic Imprimeix PDF
Grau Superior 2000 hores

Tècnic en muntatges d'instal.lacions d´edifici, procés continu i auxiliars a la producció. Tècnic de manteniment d´instal.lacions de grans edificis. Tècnic de manteniment de procés continu. Tècnic de manteniment d´instal.lacions auxiliars a la producció.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Execució de processos de muntatge d´instal·lacions.
Sistemes automàtics a les instal·lacions.
Equips per a instal·lacions tèrmiques i de fluids.
Representació gràfica en instal·lacions.
Plans de seguretat en el manteniment i muntatge d´equips i instal·lacions.

Segon curs:
Processos i gestió del manteniment i muntatge d´instal·lacions.
Manteniment d´instal·lacions tèrmiques i de fluids.
Projectes de modificació d´instal·lacions tèrmiques i de fluids.
Qualitat en el manteniment i muntatge d´equips i intal·lacions.
Relacions en l´entorn de treball.
Formació i orientació laboral.
Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI, o haver superat les opcions A, B del COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE i haver cursat la matèria: Tecnologia Industrial II.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE.
Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
Opcions C, D de Cou o Preu superats.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ
TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT I MUNTATGE D´INSTAL·LACIONS D'EDIFICI I PROCÉS.
 

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?